Bolesławiec, dnia 2019-09-09 

Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym 

w Bolesławcu

Dariusz Lewkowicz

ul.Daszyńskiego 1/1

tel. 75 732 22 87

 

Sygn.akt KM 417/19 

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 

 

OBWIESZCZENIE 

PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

   

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Bolesławcu Dariusz Lewkowicz mający kancelarię w  Bolesławcu przy ul. Daszyńskiego 1/1 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.10.2019 roku o godz.12.00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja  następujących ruchomości:

 

Samochód marki:  Alfa Romeo 159 (kombi), 

nr VIN: ZAR93900007032185, poj: 1.910 cm3 (diesel), prod.2006, nr rej.DBL5A48

Cena szacunkowa: 15 000,00 zł

Cena wywoławcza: 11 250,00 zł

 

   Ceną wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Chęć uczestnictwa w licytacji należy uprzednio zgłosić telefonicznie pod nr telefonu kancelarii: 75 732 22 87 oraz wpłacić wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej.

 

   Samochód będący przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji pod kancelarią komornika od godz. 11.00. 

 

 

 

                                                                                                           Komornik Sądowy 

                                                                                                           przy Sądzie Rejonowym 

                                                                                                           w Bolesławcu

                                                                                                          Dariusz Lewkowicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bolesławiec, dnia 2019-09-13 

Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym 

w Bolesławcu

Dariusz Lewkowicz

ul.Daszyńskiego 1/1

tel. 75 732 22 87

 

Sygn.akt I KM 457/19 

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 

 

OBWIESZCZENIE 

PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

   

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Bolesławcu Dariusz Lewkowicz mający kancelarię w  Bolesławcu przy ul. Daszyńskiego 1/1 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.10.2019 roku o godz.12.00 w Bolesławcu ul. Dolne Młyny 36 odbędzie się pierwsza licytacja  następujących ruchomości

 

Samochód osob. Mazda 6  

nr VIN: JMZGH12D601229717, poj. 1998 cm2 diesel, prod.2009, 

nr rej.DBL PH91

Cena szacunkowa: 21 000,00 zł

Cena wywoławcza: 15 750,00 zł

 

   Ceną wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.Chęć uczestnictwa w licytacji należy uprzednio zgłosić telefonicznie pod nr telefonu kancelarii: 75 732 22 87 i wpłacić wadium w wysokosci 1/10 wartości szacunkowej.

 

   Samochód będący przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji od godz. 11.00 w miejscu prowadzenia działalności gosp. dłużnika - Bolesławiec ul. Dolne Młyny 36 (parking).

 

 

 

                                                                                                           Komornik Sądowy 

                                                                                                           przy Sądzie Rejonowym 

                                                                                                           w Bolesławcu

                                                                                                          Dariusz Lewkowicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bolesławiec, dnia 2019-09-17 

Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym 

w Bolesławcu

Dariusz Lewkowicz

ul.Daszyńskiego 1/1

tel. 75 732 22 87

 

Sygn.akt KM 140/19 

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM 

 

OBWIESZCZENIE 

DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Dariusz Lewkowicz mający kancelarię w Bolesławcu przy ul. Daszyńskiego 1/1 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.10.2019 roku o godz.12.00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja następujących ruchomości:

 

Samochód wielozadaniowy: 

VW Caddy, 

nr VIN:WV1ZZZ2KZ5X020424, poj. 1968 cm3, prod.2004, 

nr rej.DZL VC79L

1,00 szt.

Cena szacunkowa: 6 000,00 zł

Cena wywoławcza: 3 000,00 zł

 

Ceną wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Chęć uczestnictwa w licytacji należy uprzednio zgłosić telefonicznie pod nr telefonu kancelarii: 75 732 22 87, oraz wpłacić wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej (600,00-zł) najpóźniej na dzień przezd licytacją.

 

  Samochód będący przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji pod kancelarią komornika od godz. 10.00.

 

                                                                                                           Komornik Sądowy 

                                                                                                           przy Sądzie Rejonowym 

                                                                                                           w Bolesławcu

                                                                                                          Dariusz Lewkowicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Bolesławiec, dnia 2019-09-17 r

  Komornik Sądowy

  przy Sądzie Rejonowym

  w Bolesławcu

  Dariusz Lewkowicz

  Kancelaria Komornicza nr II

  ul.Daszyńskiego 1/1

Sygn.akt KM 2097/12

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Dariusz Lewkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15 października 2019 r o godz.14,45 w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu sala 24 odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości Świętoszów, Husarska 15D stanowiącej własność dłużnika 

 

Kalamus Maria 

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w BOLESŁAWIEC nr JG1B/00024844/2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  44.100,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 29.400,00 zł.

  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę   4.410,00 zł najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, albo też przelewem na konto Komornika.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

  Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

                                                      Komornik Sądowy 

                                                      przy Sądzie Rejonowym

                                                                                      w Bolesławcu                                  

                                                      Dariusz Lewkowicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Bolesławiec, dnia 2019-09-17 r

  Komornik Sądowy

  przy Sądzie Rejonowym

  w Bolesławcu

  Dariusz Lewkowicz

  Kancelaria Komornicza nr II

  ul.Daszyńskiego 1/1

Sygn.akt KM 2097/12

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Dariusz Lewkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15 października 2019 r o godz.14,45 w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu sala 24 odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości Świętoszów, Husarska 15D stanowiącej własność dłużnika 

 

Kalamus Maria 

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w BOLESŁAWIEC nr JG1B/00024843/5. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  61.500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 41.000,00 zł.

  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę  6.150,00 zł najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, albo też przelewem na konto Komornika.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

  Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

                                                      Komornik Sądowy 

                                                      przy Sądzie Rejonowym

                                                                                       w Bolesławcu                                  

                                                      Dariusz Lewkowicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Bolesławiec, dnia 2019-09-17 r

  Komornik Sądowy

  przy Sądzie Rejonowym

  w Bolesławcu

  Dariusz Lewkowicz

  Kancelaria Komornicza nr II

  ul.Daszyńskiego 1/1

Sygn.akt KM 2097/12

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Dariusz Lewkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15 października 2019 r o godz. 14,45 w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu sala 24 odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości Świętoszów, Husarska 15D stanowiącej własność dłużnika 

 

Kalamus Maria 

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w BOLESŁAWIEC nr JG1B/00024842/8. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 61.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 40.667,00 zł.

  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę  6.100,00 zł najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, albo też przelewem na konto Komornika.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

  Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

                                                      Komornik Sądowy 

                                                      przy Sądzie Rejonowym

                                                                                     w Bolesławcu                                  

                                                      Dariusz Lewkowicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Bolesławiec, dnia 2019-09-17 r

  Komornik Sądowy

  przy Sądzie Rejonowym

  w Bolesławcu

  Dariusz Lewkowicz

  Kancelaria Komornicza nr II

  ul.Daszyńskiego 1/1

Sygn.akt KM 725/18

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Dariusz Lewkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06 listopada 2019 r o godz. 13,30 w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu sala 19 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości: lokal mieszkalny o pow. 47,60 m2 z udziałem 519/10.000 w częściach wspólnych nieruchomości położonej w miejscowości Iwiny 36 kl.C/4 gm. Warta Bolesławiecka stanowiącej własność dłużnika: 

 

  Adamczyk Ariusz

 

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu nr JG1B/00033270/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:    64.500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości

oszacowania tj. kwotę:    48.375,00 zł.

 

  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę    6.450,00 zł najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, albo też przelewem na konto Komornika.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

  Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                 

 

                                                    Komornik Sądowy 

                                                      przy Sądzie Rejonowym

                                                                                    w Bolesławcu                                  

                                                      Dariusz Lewkowicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Bolesławiec, dnia 2019-09-17 r

  Komornik Sądowy

  przy Sądzie Rejonowym

  w Bolesławcu

  Dariusz Lewkowicz

  Kancelaria Komornicza nr II

  ul.Daszyńskiego 1/1

Sygn.akt KM 508/14

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Dariusz Lewkowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 6 listopada 2019 r o godz.14,00 w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu sala 19 odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości: działka gruntu nr 408/13 o pow. 0,1873 ha zabudowanej budynkiem restauracji "Graszka" o pow. użytkowej 448 m kw (w pobliżu autostrady)

położonej w miejscowości Szczytnica 118 gm. Warta Bolesławiecka stanowiącej własność dłużnika 

 

Łuków Jerzy i Grażyna  

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w BOLESŁAWIEC nr JG1B/00033306/5. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  1.870.300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:    1.246.867,00 zł.

  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę  187.030,00 zł najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, albo też przelewem na konto Komornika.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

  Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

                                                      Komornik Sądowy 

                                                      przy Sądzie Rejonowym

                                                                                      w Bolesławcu                                  

                                                      Dariusz Lewkowicz 

 

 

 

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu
Dariusz Lewkowicz

 

Kancelaria Komornicza
ul. Daszyńskiego 1/1
59-700 Bolesławiec
(dawniej rewir 1)

 

Tel./fax 75 732 22 87 lub 75 732 26 45

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres skrzynki ePUAP: /kom_bol1/domyslna

 


GODZINY OTWARCIA KANCELARII:

Kancelaria Komornicza czynna jest od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 7:00 do 15:00.
Komornik przyjmuje interesantów w czwartki od godz. 10:00 do 14:00.

 


 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

 

DANE DO WPŁAT:
Wpłat należności można dokonywać:
- w kancelarii Komornika
- na poniższe konto bankowe podając imię, nazwisko oraz sygnaturę akt PKO BP S.A. 59 1020 2137 0000 9902 0043 9562

 


Polityka prywatności

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.